Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U Nr 163, poz. 981 ze zm.) i określa szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, w tym procedurę powoływania i pracy komisji przetargowej oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta. W rozporządzeniu określono sposób dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, a także postępowanie w przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma jednakową ocenę. Wprowadzono również możliwość wnoszenia protestów do organu koncesyjnego wobec czynności podjętych w postępowaniu przetargowym.

Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262), zgodnie z którą w odniesieniu do węglowodorów udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie powinno być poprzedzone przetargiem. Tymczasem w dotychczasowym stanie prawnym przetargi na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie dotyczyły użytkowania górniczego. Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia ma ono na celu spowodowanie wycofania zarzutów wystosowanych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, według których Polska nieprawidłowo wdrożyła dyrektywę 94/22/WE, m.in. organizując przetargi na wspomniane użytkowanie górnicze zamiast na koncesję.

Nadmienić należy, iż Minister Środowiska przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który zakłada m.in. wprowadzenie jednej koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielanej na okres nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 30 lat, przy pozostawieniu możliwości uzyskania koncesji jedynie na wydobywanie kopalin ze złóż. Projektowane zmiany przewidują również likwidację obowiązku uzyskania koncesji na poszukiwanie węglowodorów, przy jednoczesnym wprowadzeniu możliwości prowadzenia badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów na podstawie projektu robót geologicznych podlegającego zgłoszeniu. Organem właściwym dla zgłoszenia projektu będzie minister właściwy ds. środowiska.

Rozporządzenie w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 marca 2013 r.

Krzysztof Paczoska