Stawka procentowa obowiązkowej opłaty rocznej na 2013 r. wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania wynosi 0,1% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), obliczonych na dzień 31 grudnia 2012 r. Termin wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej upływa dnia 15 marca 2013 r.

Stawka procentowa na 2013 rok określająca wysokość funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania wynosi 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Opracowanie: Grzegorz Bieńdak, RPE WKP

Źródło: www.bfg.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.