Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez banki, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne podmioty objęte zakresem ustawy z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 996) informacji dotyczących rozwiązań organizacyjnych, podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, struktury kapitałowej, struktury zatrudnienia, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, z uwzględnieniem strategii rozwoju oraz aktywów i pasywów, w tym informacje z rejestru instrumentów finansowych.

Zgodnie z rozporządzeniem zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje do BFG za pośrednictwem właściwych banków zrzeszających, a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe za pośrednictwem Kasy Krajowej.

Informacje przekazywane są w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem udostępnionego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kanału teletransmisji.

LEX Banki
Artykuł pochodzi z programu LEX Banki
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami