Opublikowano nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
19 lutego opublikowano ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 228). Nowelizacja zapewnia samorządom elastyczność w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb mieszkańców.

Gminy do końca 2012 r. miały obowiązek ustalenia stawek opłat na cztery różne sposoby: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy jest wybór różnych metod dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru - według innej metody). Aby wprowadzić zmiany rada gminy powinna przyjąć nową uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Nowelizacja ustawy zakłada także możliwość różnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne przez wprowadzenie ulg albo dopłat dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Dużym ułatwieniem jest także wprowadzenie możliwości poboru opłaty w drodze inkasa, a także składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Dodatkowo gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie i pokrycia tych kosztów z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Ustawa wejdzie w życie 6 marca.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl,