Skrócono termin przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
Obowiązujące od 1 lutego rozporządzenie skróciło termin przekazywania sprawozdań i zaktualizowanych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Obecny termin wynosi 7 dni od udzielonej pomocy publicznej, przed wejściem w życie nowych przepisów termin ten wynosił 30 dni.

Z dniem 1 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 113).

Podstawowym celem nowelizacji jest skrócenie terminu przekazywania sprawozdań i zaktualizowanych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Zgodnie z nowym brzmieniem § 6 ust. 2 i § 8a ust. 1 i 3 znowelizowanego rozporządzenia termin na przekazanie sprawozdania wynosi 7 dni od dnia udzielenia pomocy (przed wejściem w życie nowych przepisów termin ten wynosił 30 dni).

Ponadto nowe przepisy doprecyzowują, która pomoc de minimis podlega obowiązkowi sporządzenia i przekazania zaktualizowanego sprawozdania, w przypadku zmiany jej wartości. Zgodnie z nową regulację obowiązek aktualizacji sprawozdania dotyczy wyłącznie pomocy de minimis udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację o zmianie, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia jego wejścia w życie oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r. Dotyczą one podmiotów udzielających pomocy publicznej m.in. organów jednostek samorządu terytorialnego.

Adam Bochentyn