Do przedszkoli znajdujących się na naszym terenie uczęszczają dzieci z terenu innych gmin. Koszty utrzymania i opieki nad tymi dziećmi ponosi moja gmina.
Czy inna gmina, na terenie której zamieszkują dzieci ma obowiązek zwracania kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego przedszkolaka?

Nie ma przepisów określających wprost obowiązek zwracania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem gminy będącej jego miejscem zamieszkania.

Można jednak postawić następującą hipotezę:
Skoro obowiązkiem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w formie zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, to obowiązek ten ciąży na gminie będącej miejscem zamieszkania dzieci w wieku przedszkolnym.

Podstawę prawną postawienia hipotezy są przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Należy jednak zauważyć, że istnieje w praktyce pojęcie "powszechnej dostępności". Wbrew utartemu przekonaniu nie obowiązują obecnie żadne podziały terytorialne właściwości publicznych przedszkoli. W konsekwencji trzeba dojść do wniosku, że próby różnicowania dostępności do przedszkola publicznego w zależności od tego, czy dziecko mieszka w jego "rejonie", mają najczęściej charakter dyskryminujący, co stanowi sprzeczność z konstytucyjną zasadą równego traktowania obywateli przez władze publiczna oraz niedyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP).

Przedszkole publiczne powinno również przyjmować dzieci zamieszkałe w gminach sąsiadujących, jakkolwiek w takim wypadku wymaga to zawarcia porozumienia między obu jednostkami samorządu, które określałoby szczegółowo zasady wyrównywania związanych z tym kosztów.
Nie stanowi natomiast dyskryminacji odmowa przyjęcia do przedszkola dziecka, jeżeli jest to uzasadnione brakiem możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki. Przedszkole może się przy tym powoływać jedynie na czynniki obiektywne. Podstawą odmowy może być w szczególności sytuacja, w której dzieci już przyjętych jest tak dużo, że przyjęcie kolejnych spowodowałoby przekroczenie liczby dzieci, wynikającej z przepisów § 5 ramowego statutu przedszkola publicznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).