Nowe przepisy ujednolicą zasady rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - o powodzeniu kandydata przesądzą jego oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki testów predyspozycji i egzaminów zewnętrznych. W rozporządzeniu, którego projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, znajdą się przepisy regulujące przypadki, gdy kandydat nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu.

O przyjęciu do szkoły dwujęzycznej przesądzą zdolności ucznia>>

W takiej sytuacji na punkty przeliczane będą, wymienione na świadectwie, oceny z zajęć, z których przeprowadzany jest: sprawdzian lub jego część albo egzamin gimnazjalny (jego część). Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania będzie równa tej, którą uczeń mógłby uzyskać, gdyby normalnie podszedł do egzaminu.

Rekrutacja do liceum: po sto punktów za egzamin i świadectwo>>

Rekrutacja do przedszkoliRekrutacja do przedszkoli>>