Opinię MEN przytacza Serwis Samorządowy PAP. W jednostkach podległych samorządowi nie można zatrudniać małżonków oraz osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
Nie obejmuje to samorządowych placów ek oświatowych, jeżeli zatrudniany ma jednocześnie status nauczyciela, ponieważ status prawny dyrektorów szkół regulują przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela. Dlatego - jak wyjaśnia MEN - żona wójta może być dyrektorką samorządowego przedszkola, jeżeli jest jednocześnie nauczycielką. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 3 marca 2015 r.

Lublin: dyrektorka przedszkola posądzana o nepotyzm>>