Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad rekrutacji do placówek oświatowych. Po zmianach ustawa o systemie oświaty wskazywac będzie kryteria, które przesądzać będą o kolejności przyjęcia do placówek przedszkolnych. Decydujące ma być miejsce zamieszkania, jeżeli jednak na jedno miejsce przypadać będzie większa liczba dzieci spełniających to kryterium, pod uwagę brane ma być to, czy dziecko jest niepełnosprawne, czy ma jedno czy też dwoje rodziców oraz czy pochodzi z rodziny wielodzietnej.
Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę. Ustawa stanowić będzie jednak, że jednym z nich ma być pierwszeństwo dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
W przypadku pozostałych placówek oświatowych zmieni się niewiele. Do ustawy dodana zostanie procedura przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Polecamy: Kryteria przyjęcia do przedszkoli znajdą się w ustawie
Procedura rekrutacji wkrótce na nowych zasadach