Na terenie naszej gminy dotychczas wysokość stawki żywieniowej w przedszkolach rodzice uzgadniali z dyrektorem placówki na początku września.
Czy w związku ze zmianą zapisu art. 67a ustawy o systemie oświaty rada gminy ma obowiązek ustalić również jednolite stawki żywieniowe w tut. przedszkolach tak jak to ma być od stycznia 2008 r. w stołówkach szkolnych? Czy opłata za wsad do kotła obowiązywać ma tylko uczniów w szkole czy dotyczy także dzieci w przedszkolu?
Przepisy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1292) wprowadzają zmianę w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu art. 67a.
Na jego podstawie szkoła może - "w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów" - zorganizować stołówkę.
W przepisie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stwierdza się, że "ilekroć w dalszych przepisach (w tym w art. 67a - przyp. autora) jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy rozumieć także przedszkole".
Prawdopodobnie, ustawodawca, wprowadzając nowy zapis art. 67a uwzględnił to założenie.
W dalszych przepisach nowego art. 67a czytamy, że ”korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę”.
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.