Jestem dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Obecnie działa u nas rada rodziców w skład której wchodzą przedstawiciele przedszkola i szkoły. Czy w związku z nowymi przepisami oświatowymi muszę powołać dwie odrębne rady - dla przedszkola i dla szkoły?


Prawdopodobnie autor pytania używając sformułowania "w związku z nowymi przepisami oświatowymi" miał na myśli nowe przepisy dotyczące funkcjonowania w szkole rad rodziców, które zostały zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według mojej opinii, nowe zapisy dotyczące rad rodziców, które będą obowiązywały dopiero od 1 września 2007 roku nie nakładają na dyrektora szkoły obowiązku powoływania dwóch odrębnych rad rodziców.
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące rad rodziców, które są zawarte w art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) są następujące:
1. W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę.
5. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działania.

Od 1 września 2007 roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) te przepisy będą następujące:
1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów,
2. W skład rad rodziców wchodzą:
- w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
- w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki,
- w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły,
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki,
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy,
6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
7. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
a. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2,
c. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
8. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b,
9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
10. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna,
11. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych,
12. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki,
13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Po dokonaniu wnikliwej analizy ww. zapisów, można dojść do wniosku, że zarówno w dotychczasowych przepisach, jak i tych od 1 września używa się tych samych sformułowań, a mianowicie: "w szkołach i placówkach". Na tej podstawie można stwierdzić, że dotychczasowe i nowe zapisy dotyczące rad rodziców dotyczą pojedynczych szkół lub placówek, a nie szkół w zespołach.

Kwestia organizacji zespołów szkół została zawarta w art. 62 ww. ustawy o systemie oświaty, który w wyniku ww. nowelizacji nie ulega zmianie. Otóż, organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół, jednak ich połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

Reasumując, jeżeli zatem w dotychczasowym statucie szkoły zostało określone, że w zespole szkół powołuje się jedną radę rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców wszystkich typów szkół będących w zespole, to zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie ma obowiązku powoływania dwóch odrębnych rad rodziców.