Nowy rok szkolny jest okazją do przypomnienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1131) – dalej r.r.e.b., które nakłada obowiązek prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa, obejmujących w szczególności ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa podlegają uczniowie gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych), a wymiar edukacji powinien wynosić jedną godzinę tygodniowo. Ponadto r.r.e.b. zaleca, by w czasie ferii letnich dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę szkoły ponadpodstawowej były organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
Równocześnie Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). Określa ono zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinni posiadać nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie.
Nauczyciel powinien poznać podstawy anatomii i fizjologii człowieka, umieć dbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego podczas udzielania pierwszej pomocy, umieć wzywać pomocy, postępować w przypadku zadławienia się ciałem obcym poszkodowanego w każdej grupie wiekowej, rozpoznawać stany przedomdleniowe i objawy omdlenia oraz potencjalne przyczyny utraty przytomności, znać zasady udzielania pierwszej pomocy w zatruciach, a także zastosować odpowiednią dla poszkodowanego nieprzytomnego pozycję.

Fundacja uczy, jak udzielić pierwszej pomocy>>

Ponadto nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy powinien potrafić rozpoznać zatrzymanie krążenia oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanego w każdej grupie wiekowej, rozpoznać rodzaj urazu u poszkodowanego oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie, dobrać oraz zastosować właściwy sposób opatrywania rany i tamowania krwotoku, zakładania opatrunku na kikut i zabezpieczania amputowanej część ciała, rozpoznać i ocenić rodzaj złamania lub zwichnięcia, dobrać i zastosować właściwy sprzęt do unieruchomienia w zależności od rodzaju złamania czy zwichnięcia, właściwie postępować w przypadku wychłodzenia i przegrzania oraz zastosować odpowiednią pozycję poszkodowanego we wstrząsie i zabezpieczenie termiczne.
Osoba która ukończyła szkolenie, powinna umieć rozpoznać objawy padaczki, cukrzycy, zawału serca, udaru mózgowego, oparzeń termicznych i chemicznych, astmy oskrzelowej, zastosować zasady postępowania w przypadku podtopienia, utonięcia, ukąszenia lub użądlenia, wdrożyć postępowanie w zależności od rodzaju stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, ocenić zagrożenia i zastosować podstawowe sposoby ewakuacji, nawiązywać kontakt z poszkodowanym i udzielić mu wsparcia psychicznego.
Szkolenie powinno być realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie wsparcia psychicznego poszkodowanych powinien prowadzić psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Zatwierdzony ramowy plan i program szkolenia można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa. Szkolenie kończy egzamin: teoretyczny - w formie testu oraz praktyczny. Zaświadczenie wydane po zdaniu egzaminu jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Nabywanie uprawnień do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy w szkole>>