"Szczególnie uzasadnione przypadki" oznaczają sytuacje, w których nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Musi być ono przy tym na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę. 
Wójt gminy wystąpił do kuratorium oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie odwołania dyrektora zespołu szkół samorządowych. W uzasadnieniu wniosku podał, że dotychczasowy sposób sprawowania dyrektora jego funkcji doprowadził do powstania zadłużenia placówki. Podkreślił, że gmina znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej i konieczne jest wprowadzenie programu naprawczego, również w oświacie. W związku z tym uznał, że zaistniały szczególne okoliczności uzasadniające odwołanie dyrektora. Tej argumentacji nie podzielił kurator oświaty ani sąd. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>