Do tej pory istniała w tej kwestii duża dowolność. Teraz liczba godzin pracy określona będzie w Karcie Nauczyciela, a w rozporządzeniu wskazany zostanie wykaz zajęć.

 

Zadania psychologa w zakładzie poprawczym

Do zadań psychologa w zakładzie w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz należy
w szczególności:

 1. przeprowadzanie rozmowy wstępnej oraz sporządzanie podstawowej informacji o nieletnim przyjętym do zakładu;
 2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w zakresie:
 3. podejmowanie działań w celu zapewnienia nieletnim poczucia bezpieczeństwa;
 4. diagnozowanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego wychowanka;
 5. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinie nieletniego;
 6. kwalifikowanie wychowanków do odpowiedniej formy pomocy psychologicznej z uwzględnieniem ich deficytów rozwojowych;
 7.  inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach problemowych i kryzysowych;
 8.  udzielanie wychowankom indywidualnej pomocy psychologicznej (porady psychologiczne, terapia krótko- i długoterminowa);
 9. prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych: profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, obejmujących w szczególności sposoby radzenia sobie ze stresem, nabywania kompetencj społecznych, zapobiegania agresji;
 10. prowadzenie indywidualnych oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych;
 11. opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego planu resocjalizacji lub określanie kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych na podstawie indywidualnej diagnozy.