Wychodząc naprzeciw owym potrzebom spróbowaliśmy wykonać tę pracę. Dobra wiadomość jest taka: ostatecznie obowiązują tylko dwa rozporządzenia, jako że większość to nowelizacje aktu z 20 marca. W ten sposób obraz się nieco rozjaśnił.

Coraz więcej szkół przechodzi na zdalne nauczanie>>

 

Zadania dyrektora szkoły w czasie pandemii

Uderzające jest, że nowe uprawnienia otrzymał w tym trudnym okresie tylko organ jednoosobowy szkoły – jej dyrektor. Jest to spora centralizacja władzy (z pewnością usprawniająca szybkość podejmowania decyzji), ale i spora jednoosobowa odpowiedzialność. Część z nowych zadań wymaga współdziałania z nauczycielami (1), współpracy z nauczycielami (11), zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej (1) i podjęcia działania w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców (1). Jedno zadanie może być realizowane tylko z upoważnienia organu prowadzącego. Pamiętać trzeba, że wymienione uwarunkowania wymagają innych działań, a nawet zapisów w treści zarządzenia dyrektora lub w jego uzasadnieniu.

 

 

Rada pedagogiczna ma w jednym przypadku wyrazić opinię o podjętej przez dyrektora inicjatywnie, zaś w jednym działanie musi być zrealizowane w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców (przypomnijmy, że w ten sposób oba te organy uchwalają co roku program wychowawczo-profilaktyczny szkoły). Dodać wypada, że „współpraca z nauczycielami” i „ustalenie z nauczycielami” to nie praca z radą pedagogiczną (warto sporządzić z takich uzgodnień/ustaleń notatkę)! Prawodawca wyraźnie rozgranicza te pojęcia (podmioty) i nie należy przymuszać rady pedagogicznej do działań, których nie nakazuje jej, ani nie wymaga od niej prawo. Zresztą działania takie naruszałyby prawo. Pozostałe 20 zadań pozostawiono do autonomicznej decyzji samego dyrektora.

 

 

Dyrektor na ogół swoje decyzje wyraża na ogół w formie zarządzeń. Ich podstawę prawną stanowi stosowny przepis któregoś z rozporządzeń. Ale może też upoważnić (na piśmie) wicedyrektora (ów) do realizacji konkretnych zadań. Dla ułatwienia pracy szefom jednostek systemu oświaty przygotowaliśmy tabelę ze szczegółowo wymienionymi w niej zadaniami i z podaniem ich podstawy prawnej. Szkoda, że minister nie opublikował tekstu jednolitego rozporządzenia z 20 marca 2020 roku. Nasza propozycja winna tę lukę wypełnić.

 

Na koniec warto przypomnieć, że w roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów:

  •  art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DzU z 2020 poz. 910);
  • par. 15 - 17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (DzU z 2015 poz. 1258 ze zm.);
  • par. 14 -18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (DzU z 2019 poz. 1674);
  •  par. 4 ust. 44b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DzU z 2020 r. poz. 1036).
  • A do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 nie będą stosowane:
  •  art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DzU z 2020 poz. 910);
  •  par. 7 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. a w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. a tiret drugie, pkt 2 lit. b w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b, a także § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU z 2019 poz. 686).

Nowe zadania dyrektorów jednostek systemu oświaty (.pdf)