Bardzo ważna jest komunikacja z rodzicami, nauczycielami i uczniami. Należy im przekazywać informację o organizacji nauki i wskazać, gdzie będą pojawiać kolejne wytyczne.

"Dyrektor Szkoły" dodatek specjalny w związku ze stanem epidemii>>

 

Zadania dyrektora

Do 10 kwietnia na terenie całej Polski ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, m.in. przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół wszystkich typów, placówek oświatowo-wychowawczych i centrów kształcenia zawodowego.

 

 

Od 25 marca zadania jednostek objętych ograniczeniem realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za organizację nauki zdalnej odpowiedzialny jest dyrektor, który m.in.:

  • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, dbając o uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, również tych objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno wychowawcze;
  • we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania, które mają być realizowane w poszczególnych oddziałach, uwzględniając przy tym równomierne obciążenie uczniów w kolejnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • we współpracy z nauczycielami ustala sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, a także informowania rodziców o postępach i ocenach dziecka;
  • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
  • we współpracy z nauczycielami wskazuje źródła i materiały, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, jest to np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (www.epodreczniki.pl) oraz strony www.cke.gov.pl i www.gov.pl/web/zdalnelekcje;
  • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz informuje o jej formie i terminie; ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, by dostosować go do wybranej metody nauki zdalnej.