– Dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie mają jednak wątpliwości, czy wystarczy, aby uczeń podszedł do jednej z jego części, czy do całości. W celu wyjaśniania tego tematu kierują do nas pisma z zapytaniami. Te regulacje precyzują, jak postępować w roku szkolnym 2013/2014 – tłumaczy "DGP" Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w § 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520). Stanowi on, że w roku szkolnym 2013/2014 uczeń, któremu unieważniono pracę, przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.