Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora albo osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący za zgodą kuratora oświaty. Dyrektor pełni przede wszystkim rolę pracodawcy i przełożonego dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami oraz przewodniczącym rady pedagogicznej (jeżeli jest nauczycielem). Jest także w pełni odpowiedzialny za funkcjonowanie szkoły, w tym pod względem bezpieczeństwa i higieny. Więcej w portalu ABC/BHP>>

BHP w szkole: dyrektor odpowiada za odśnieżanie i gospodarkę odpadami>>