Pracownik zatrudniony jest niepełny rok. Moje pytanie dotyczy talonów na święta. Pracownicy, którzy przepracowali już pełny rok otrzymali talony w wysokości 500,00 zł. Pracownik, który pracuje od 15 stycznia otrzymał talon o wartości 100,00 zł.
Czy pracodawca miał prawo tak zróżnicować wartość talonów?
Decyzję swą motywował tym, iż pracownik nie przepracował pełnego roku.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.


Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem zasad wymienionych wyżej, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Z pytania nie wynika, czy pracodawca tworzy Fundusz, czy tez nie. Jeśli ma taki obowiązek, to świadczenia mogą być przyznane tylko w oparciu o kryteria materiale. Nie wyklucza to jednak określenia w regulaminie, iż np. pełne świadczenie w postaci bonów świątecznych otrzyma pracownik, spełniający kryteria materialne po przepracowaniu pełnego roku. Takie określenie nie stoi w sprzeczności ze sposobem przydzielania środków z Funduszu. Natomiast, jeśli pracodawca nie ma w ogóle obowiązku tworzyć Funduszu, wówczas ma całkowita swobodę w przydzielaniu pracownikom świadczeń dodatkowych.