Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,7 proc.), na drugim miejscu niemiecki. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.

 

Egzamin poprawkowy - ostatnia szansa na zaliczenie klasy>>

 

Trzy przedmioty na egzaminie

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • uczniowie – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 

Sprawdź też w LEX: Na jakiej podstawie uczeń zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty będzie przyjmowany do klasy pierwszej szkoły średniej? >

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w środę przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 14-16 maja.

Sprawdź też w LEX: Czy uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty jest niepromowany? >

 

Informacje wstępne o wynikach

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych.

 

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Sprawdź też w LEX: Czy uczennica, która nie przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty powinna powtarzać klasę ósmą? >