Czy nauczycielowi przysługuje "trzynastka" za czas oddelegowania na seminarium?
Nauczyciel został oddelegowany przez dyrektora szkoły na seminarium. Seminarium odbyło się poza miejscowością, w której pracuje nauczyciel. Nauczyciel otrzymał delegację służbową.
Czy, obliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne, należy uwzględnić wynagrodzenie za czas oddelegowania na seminarium?

 
Odpowiedź
Wynagrodzenie za okres wydelegowania nauczyciela powinno zostać doliczone do podstawy "trzynastki".
 
Uzasadnienie
Nauczyciel uprawniony jest do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - dalej u.d.w.r., pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy (art. 2 u.d.w.r.).

Dodatek funkcyjny według regulaminu>>

Ponadto "trzynastkę" ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jeśli nauczyciel został oddelegowany przez dyrektora szkoły na seminarium w ramach godzin pracy i za ten okres otrzymał normalne wynagrodzenie, to wynagrodzenie to powinno zostać doliczone do podstawy "trzynastki" (nie wlicza się dodatkowych świadczeń związanych z podróżą służbową). Podobnie czas wydelegowania pracownika powinien zostać potraktowany jako czas jego pracy (delegacja to bowiem wykonywanie przez pracownika zadań służbowych poza siedzibą pracodawcy). Prawo do "trzynastki" powinno bowiem być w miarę możliwości powiązane z rzeczywistym wykonywaniem pracy (uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r., III PZP 3/11, OSNP 2012 nr 1-2, poz. 3).
 
Późniejsze dostarczenie dokumentów nie wyklucza otrzymania nagrody jubileuszowej>>

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Oświatowe z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł