Nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej współfinansowanym ze środków unijnych.
Czy należy jego wynagrodzenie wliczać do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego?

Podstawą dla ustalenia ogólnej kwoty na dodatki uzupełniające w danej jednostce są wynagrodzenia i liczba nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez dany samorząd. W średniorocznej strukturze zatrudnienia, niezbędnej do ustalenia wysokości funduszu dodatku uzupełniającego uwzględnia się nauczycieli z obszaru działania danego samorządu, dla których środki na wynagrodzenia wydatkowane były z budżetu samorządu.
Każdy organ prowadzący na koniec roku kalendarzowego przeprowadza analizę ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych (art. 30a ust. 1KN). Analiza poniesionych wydatków odbywa się w odniesieniu do kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, obowiązujących w danym roku kalendarzowym oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu - łącznie do nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust. 2 KN).
W myśl art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. Nauczyciele tacy powinni zostać uwzględniani przy analizie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30a KN, ponieważ są to tak naprawdę nauczyciele samorządowych szkół podstawowych. Z odrębną jednak sytuacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy przedszkole finansowane jest ze środków unijnych (w tym wynagrodzenie nauczyciela). Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w średniorocznej strukturze zatrudnienia, niezbędnej do ustalenia wysokości funduszu dodatku uzupełniającego uwzględnia się nauczycieli z obszaru działania danej JST, dla których środki na wynagrodzenia wydatkowane były z budżetu samorządu. Pozostałych nauczycieli nie uwzględnia się. W myśl stanowiska MEN z dnia 7 marca 2011 r. (pismo Ministra Edukacji Narodowej nr DFS-WPE-AS-090-2/11 skierowane do Ministra Rozwoju Regionalnego) możliwość zatrudnienia nauczycieli z KN w ramach środków unijnych powinna być każdorazowo analizowana w kontekście założeń konkretnych projektów. Jeśli dany projekt dopuszcza finansowanie wynagrodzeń pracowników to odpowiednio środki te zwiększają dochody jednostek samorządu terytorialnego i mogą one w świetle art. 30 ust. 8 KN zostać przeznaczone przez jednostkę na sfinansowanie średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na podstawie przepisów KN.

 

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>