Jeżeli do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w mojej gminie uczęszczają uczniowie niebędący jej mieszkańcami, gmina, której mieszkańcami są ci uczniowie, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tych uczniów.
Jak obliczyć koszty wychowania przedszkolnego przypadające na jednego ucznia?

Czy należy koszty wychowania przedszkolnego na jednego ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych liczyć razem na poziomie gminy, czy z kolei liczyć osobno koszty w przedszkolach, a osobno koszty w oddziałach przedszkolnych i obciążać odpowiednio inne gminy?

Odpowiedź

Podstawą ustalenia wysokości wydatków bieżących są wydatki ponoszone w przedszkolach gminnych.

Uzasadnienie
Z dniem 1 września 2014 r. wszedł w życie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zgodnie z którym jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Przed Szkołą PLUS - Poradnik Dyrektora PrzedszkolaPolecamy: Przed Szkołą PLUS - Poradnik Dyrektora Przedszkola>>