Minister edukacji Przemysław Czarnek, potwierdził, że środki na ten cel w 2022 r. to 160 mln zł. - 60 mln zł jest dla organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, osób prawnych, które prowadzą działalność w obszarze edukacji pozaszkolną. 100 mln zł jest na inwestycje, ale są to - uwaga - inwestycje w szkołach, które są prowadzone przez inne podmioty niż samorządy terytorialne, bo samorząd terytorialny ma ogromne możliwości pozyskiwania środków z Polskiego Ładu - powiedział Czarnek. -W ciągu tylko ostatnich 9 miesięcy, od jesieni ubiegłego roku do teraz, organy samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury edukacyjnej pozyskały ze środków rządowych 5 mld 200 mln zł. Potężne inwestycje, nigdy nienotowane w polskim szkolnictwie - dodał.

Czytaj: Szkoła dla ukraińskich uczniów bez zbędnych formalności>>

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Sierpień 2022 >>>

Wsparcie finansowanie w ramach programu 

Program obejmuje dofinansowanie projektów (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:

 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
 • organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,
 • realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Czytaj też: Podleganie egzekucji administracyjnej dotacji oświatowej >>>

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

 • „Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

Łącznie na realizację programu przeznaczymy 10 mln zł. Działania można realizować do końca br.

 

 

Założenia programu

Wśród najważniejszych założeń programu są: 

 • wspieranie wychowania patriotycznego, 
 • włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, 
 • promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
 • kształtowanie dyscypliny pracy, determinacji, wytrwałości, konsekwencji,  
 • rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Czytaj też: Charakter prawny dotacji oświatowej, przeznaczonej na finansowanie bieżących wydatków szkoły lub placówki >

Moduły programu

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

Czytaj też: Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23 - poradnik >>>

Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja”

 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • rozwijanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie przez wykorzystanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych,
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, które będą sprzyjały aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.

 

Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna”

 • odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski zgodnie z treściami programowymi przedmiotu historia, 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi,
 • wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 

Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport”

 • popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji przez sport,
 • popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców przez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.