Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego>>

Uchwałę zaskarżyła jedna z placówek, prowadząca szkolę niepubliczną.
Jej zdaniem rada decydując, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku, nadała uchwale wsteczną moc obowiązującą, co jest niedopuszczalne.
WSA przypomniał, iż wejście w życie aktu normatywnego, czyli nadanie mu mocy obowiązującej jest oznaczone terminem, od którego adresaci aktu, w tym wypadku podmioty prowadzące szkoły niepubliczne, mają obowiązek przestrzegania norm, a organ stosujący prawo, czyli organ wykonawczy powiatu, ma obowiązek ich stosowania.
Zdaniem sądu w uchwale rada powiatu prawidłowo określiła moment jej wejścia w życie sformułowaniem, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>

Jednocześnie jednak rada wprowadziła uzupełniający zapis zmieniający ten termin: "z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Oznacza to, że uchwała zgodnie z wolą rady powinna mieć zastosowanie do stanów faktycznych istniejących od dnia 1 stycznia 2014 r.
W ocenie sądu rada dążyła zatem do zastosowania norm rozpatrywanej uchwały do okresu sprzed jej wejścia w życie. W rezultacie nakazano stosowanie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji wynikających z kwestionowanej uchwały do oceny stanów faktycznych mających miejsce przed jej wejściem w życie.
Zdaniem sądu nieuzasadnione działanie wsteczne przepisów tej uchwały naruszyło w sposób istotny, podstawową zasadę wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawa zawartej w art. 2 Konstytucji RP - czyli niedziałania prawa wstecz.

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>