Wojewoda zaskarżył uchwałę. Uznał bowiem, iż rada nie przedłożyła projektu uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym.
W odpowiedzi rada tłumaczyła, iż nie miała takiego obowiązku, ponieważ uchwała nie jest aktem prawa miejscowego.
WSA przyznał rację wojewodzie.
Zdaniem sądu, rada pozbawiła organizację związkową możliwości zaopiniowania uchwały.
Nie ma znaczenia fakt, że przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, co w ocenie organu dawało podstawę do uznania, że nie podlegała ona opiniowaniu w trybie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).
Opiniowaniu w tym trybie podlega każdy akt prawny, który wywołuje skutki w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, bez względu na to, czy jest, czy też nie jest aktem prawa miejscowego.

Obowiązki dyrektora można powierzyć na 10 miesięcy>>

Takiego rozróżnienia nie wprowadza też art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych stwierdzając ogólnie, że prawo opiniowania dotyczy założeń i aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.
Niewątpliwie naruszenie obowiązku poddania projektu uchwały o przekazaniu prowadzenia szkoły należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa stanowiące przesłankę do stwierdzenia nieważności – uznał sąd.

Wyrok WSA w Białymstoku z 3 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 613/15, nieprawomocny

NSA: sąd nie może decydować o słuszności likwidacji szkoły>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł