Z opcji tej może skorzystać, jeśli np. dotychczasowemu dyrektorowi wygaśnie kadencja, a żadnej osobie nie powierzono tego stanowiska. W pierwszej kolejności pełnienie obowiązków dyrektora powierza się wicedyrektorowi, a w placówkach, w których go nie ma – nauczycielowi. Jeśli dotychczasowy dyrektor jest nauczycielem, a w placówce nie ma wicedyrektora, organ prowadzący właśnie jemu może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora.

Nowy konkurs na dyrektora dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej>>

Powierzenie to ma charakter czasowy i nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że nie można przedłużać tego okresu, np. poprzez powierzenie po upływie 10 miesięcy pełnienia obowiązków dyrektora innej osobie. Przedłużanie stanu tymczasowości, w którym placówka jest faktycznie pozbawiona swojego najważniejszego organu, wskazuje na dążenie do obejścia ustawy o systemie oświaty i realizacji celów z nią sprzecznych. Dlatego z upływem określonego czasu powierzenie pełnienia obowiązków wygasa z mocy prawa (wyrok WSA z dnia 10 maja 2012 r., III SA/Lu 81/12).
 

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł