Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Rada gminy ustaliła, iż miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 15 metrów od szkół, przedszkoli, kościołów oraz cmentarzy. Z uchwały wynikało, iż odległość 15 metrów będzie mierzona najkrótszą drogą dojścia od wejścia lub wyjścia z terenu obiektu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwałę zaskarżył prokurator. Zwrócił uwagę, iż celem ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) nie jest tylko przeciwdziałanie wzrostowi sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych, ale także ograniczanie spożycia napojów alkoholowych.
Rada gminy argumentowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określa szczegółowych wymogów dotyczących usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu. W związku z tym ma ona pewien zakres swobody przy ustalaniu punktów sprzedaży.
WSA przyznał rację prokuratorowi. Przypomniał, iż swoboda gminy w zakresie tworzenia norm prawnych ustalających zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest ograniczona przez obowiązek realizowania celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zdaniem WSA odległość 15 m. przy przyjętym w uchwale sposobie mierzenia odległości, pozwala na usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych niemal naprzeciwko okien szkoły lub przedszkola po drugiej stronie ulicy. Taki zaś zapis uchwały jest sprzeczny z koniecznością realizowania obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu, w szczególności w stosunku do osób nieletnich – uznał.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Lublinie z 24 września 2013 r., sygn. akt III SA/Lu 335/13, prawomocny