Jaka powinna być procedura wprowadzenia do szkoły nauczania nowego zawodu w szkole publicznej prowadzonej przez JST?
Przepisy art. 39 ust. 5 określają kompetencje dyrektora szkoły w zakresie ustalania zawodów, w których kształci szkoła. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2, który mówi o likwidacji kształcenia w zawodzie.
Artykuł 59 ust. 6 nakazuje również zastosowanie odpowiednio przepisów ust. 1-5 i art. 58 (które dotyczy zakładania, przekształcania szkoły publicznej).
W praktyce, realizacja wymienionych przepisów ustawy o systemie oświaty pozwala na ułożenie" następującej procedury wprowadzenia kształcenia w kolejnym zawodzie (do realizacji przed końcem lutego danego roku):
  • przygotowanie propozycji nowego kierunku kształcenia i przedstawienie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej (w ramach obowiązku wynikającego z przepisu art. 39 ust. 4);
  • uzyskanie opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia (w zależności od zawodu, który zamierza się wprowadzić);
  • uzyskanie opinii kuratora oświaty;
  • przedłożenie propozycji wprowadzenia nowego zawodu organowi prowadzącemu szkołę (np. zarządowi powiatu lub województwa) i w celu przyjęcia odpowiedniej uchwały;
  • ustalenie przez dyrektora szkoły listy zawodów, w których szkoła będzie kształcić w danym roku szkolnym.
Wymienione wyżej wymagania związane są z realizacją przepisów art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

- przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).