W sierpniu Piotr Florek wezwał wójta gminy, by natychmiast zaprzestał naruszać ustawę o systemie oświaty i powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku (ZSP) kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu w 2012 roku.

„W czerwcu ubiegłego roku wójt wydał zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP. Powodem jego wydania miały być nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu, tzn. nieposiadanie przez jednego z kandydatów wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu” – poinformował rzecznik wojewody Tomasz Stube.
W sierpniu 2012 roku wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia ze względu na istotne naruszenie prawa.
„Wojewoda, jako organ nadzoru, przeprowadził szczegółowe postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego uznano, że kandydat na stanowisko dyrektora przedłożył aktualną i zgodną z prawem ocenę pracy. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego” – podał Stube.
W lipcu 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił złożoną przez wójta skargę kasacyjną.