Rada Gminy Wysokie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W uchwale wyliczyła świadczenia, które przysługują w zamian za uiszczoną opłatę po przekroczeniu 5 godzin darmowych zajęć dziennie.

Wszystkie świadczenia w ramach opłaty
Zdaniem Wojewody Lubelskiego takie ustalanie zakresu świadczeń w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie mieści się w zakresie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Narusza także normy dotyczące kształtowania organizacji pracy dydaktycznej przedszkola.

Zgodnie, bowiem z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo oświatowe przedszkole realizuje "programy wychowania przedszkolnego" uwzględniające "podstawę programową wychowania przedszkolnego".

Pieniądze tylko za pełną godzinę

Wojewoda Lubelski zakwestionował także postanowienie określające, że opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego ponad ustalony bezpłatny wymiar zajęć.

Taka regulacja jest istotnym naruszeniem art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, gdyż modyfikuje treść tego przepisu. Ustawodawca przewidział w tym przepisie naliczanie opłaty za każdą godzinę zajęć, czyli, że opłata ma być naliczana za każdą pełną godzinę, a nie za godzinę rozpoczętą.

Utrwalona linia orzecznicza
Organ nadzoru przytoczył przy tym wyrok z 24 stycznia 2013 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt IV SA, /Po 1167/12), który uznał za wadliwe naliczanie opłat za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń jak za godzinę pełną. Zgodnie ze stanowiskiem sądu, taka regulacja pozostaje w sprzeczności z niekwestionowaną w orzecznictwie zasadą ponoszenia opłat tylko za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

W przypadku naliczania opłat według stawki godzinowej, uzasadnione byłoby naliczanie opłaty jedynie za pełne godziny korzystania ze świadczeń a pozostawianie nieodpłatnymi godzin tylko rozpoczętych. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego PN-II.4131.36.2018

Opinia rady rodziców wpłynie na ocenę nauczyciela>>

Meblowanie szkolnej demokracji Maria DudzikowaPolecamy:  Meblowanie szkolnej demokracji>>