Wojewoda śląski unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Ustroń w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uznał, że jest sprzeczna z przepisem art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2018 r. Karta Nauczyciela, który stanowi upoważnienie dla rady gminy do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i jednocześnie wskazuje, jakie elementy mają składać się na podjętą uchwałę.
 

Dodatek motywacyjny nie jest związany z funkcją

Organ nadzoru zakwestionował zapis regulaminu, w którym rada postanowiła, że dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości: - dla nauczycieli od 50 do 500, - zł; dla dyrektora i wicedyrektora od 110 do 630 zł; dla dyrektora w pierwszym roku pełnienia funkcji od 110 do 500 zł. Rada określiła także, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności nie wyłonienia dyrektora w drodze konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora nauczycielowi w trybie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, można przyznać dodatek do 630 zł.   Wojewoda podniósł, że przepis art. 30 ust. 2 ustawy normuje zagadnienie wysokości zarówno wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, jak i dodatków do tego wynagrodzenia, stanowiąc, że: "wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zająć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zająć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy."

Według wojewody oznacza to, że wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie, od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań, a nie jest związana z powierzonym stanowiskiem czy sprawowaną funkcją, co potwierdzają również ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Wysokość dodatku motywacyjnego nie powinna, więc zależeć od zajmowanego stanowiska (funkcji dyrektora, wicedyrektora szkoły, kierownika).   

 

Podstawowe obowiązki nie mogą być dodatkowo wynagradzane

Organ nadzoru wskazał, że rada gminy wypełniając upoważnienie ustawowe do unormowania dodatku motywacyjnego ma uszczegółowić ogólne warunki określone w § 6 rozporządzenia, które dotyczą zagadnień związanych z procesem dydaktycznym, edukacją oraz kwestiami wychowawczo – opiekuńczymi. Wszelkie warunki określone przez organ prowadzący, które wykraczają poza te ramy należy uznać za podjęte bez podstawy prawnej.  Z tych względów,  za bezprawne wojewoda uznał zapisy, w których rada określiła, że przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego będą brane pod uwagę kryteria: prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej; rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych; prawidłowa organizacja i zarządzanie szkołą realizacja programu pedagogiczno- wychowawczego; racjonalne i zgodne z dyscypliną budżetową gospodarowanie środkami finansowymi. Kryteria te stanowią obowiązki nauczyciela bądź dyrektora, a ich wypełnianie nie może być dodatkowo wynagradzane. Ponadto z § 6 pkt. 4 ww. rozporządzenia wynika, że do ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego zalicza się zaangażowanie w realizację czynności  i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy. 

 

Kwestia utraty dodatku to nie kompetencja rady

Wojewoda zakwestionował też postanowienia regulaminu określające okoliczności, kiedy nie przysługuje dodatek funkcyjny oraz dodatek motywacyjny. Podniósł, że pojęciu „warunki przyznawania dodatków” nie mieści się uprawnienie do określania przez radę gminy jakichkolwiek warunków utraty tych dodatków, bądź też, nieprzyznawania tych dodatków. Kwestie te uregulował sam ustawodawca.