Czy szkoła policealna niepubliczna (już funkcjonująca) ubiegająca się o nadanie uprawnień szkoły publicznej w zakresie kształcenia w zawodach medycznych (opiekun medyczny i masażysta) powinna złożyć do starosty opinię ministra zdrowia, o której mowa w art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty?
Dla wyjaśnienia dodam, iż szkoła ta posiada uprawnienia szkoły publicznej do kształcenia w innych zawodach - niemedycznych.
Głownie chodzi o to, czy sformułowanie użyte w ustawie "szkół medycznych" można odnosić do zawodów medycznych prowadzonych w szkole, która kształci nie tylko w zawodach medycznych?


Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum założonym zgodnie z przepisami ustawy przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.


Organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w przepisach ustawy.

Natomiast zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860) technik masażysta oraz opiekun medyczny są zawodami, dla których właściwy jest minister zdrowia.

W związku z powyższym właściwym wydaje się, żeby do szkoły, o której mowa w pytaniu zastosować przepis art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, mimo iż szkoła ta nie jest stricte szkołą medyczną. Tak więc konieczna wydaje się być opinia ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnianiu warunków określanych w przepisach ustawy.