Uczestniczą w niej członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele ministerstw zdrowia, rodziny i pracy, funduszy europejskich, a także przedstawiciele komisji europejskiej, naukowcy, nauczyciele, samorządowcy, rodzice. 

Wspomaganie dzieci i rodzin w programach UE

W pierwszej części dzisiejszej konferencji prelegenci poruszyli temat polityki Unii Europejskiej w zakresie wczesnej pomocy i wspierania rodziny. Rozmawiano także o celach programu wsparcia reform strukturalnych Komisji Europejskiej, w tym aktualnie realizowanych działaniach w Polsce i możliwościach międzysektorowego skoordynowania tych aktywności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wsparcia rodzin w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2020–2030. Dyskutowano także o integracji usług społecznych.

 

Potrzebne kompleksowe działania

- Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że działania pojedynczego resortu są niewystarczające. Dlatego chcemy zespolić aktywności różnych resortów, a także specjalistów i praktyków, aby opracować program kompleksowej pomocy dzieciom. Program, który stworzy ogólnopolskie standardy, ale będzie elastyczny na potrzeby lokalne. Chcemy by taka pomoc była dla dzieci jak największa. Trzeba sprostać wymaganiom dzieci, które potrzebują specjalnej opieki – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Czytaj: Stowarzyszenia jeszcze walczą o prawo do zajęć w szkole>>
 

Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN w swoim wystąpieniu powiedziała, że temat konferencji jest bardzo istotny, dotyczy dobrego, mądrego, zintegrowanego systemu wsparcia małego dziecka z różnymi problemami i jego rodziny. – Dlatego modre i zintegrowane działanie poprawi jakość życia dzieci zagrożonych niepełnosprawnościami. Już obecnie dużo dzieje się w tej kwestii. Dziękuję innym resortom za wsparcie. Teraz musimy te wszystkie środki i siły zintegrować, by skutecznie pomóc. – powiedziała. – Bardzo cieszę się z tej konferencji, Liczę na wypracowanie konkretnych modeli rozwiązań dotyczących wczesnego wspomagania, które będzie można wprowadzić do systemowego działania. Wszystkie inicjatywy wpierające dzieci z różnymi problemami są cenne i warto z nich skorzystać – dodała wiceminister Marzena Machałek.

W konferencji uczestniczyła również Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Podkreśliła wagę inwestowania w opiekę, edukację dzieci jak i funkcjonowanie rodziny. Mówiła o wsparciu tych działań ze środków europejskiego funduszu społecznego działającego w Polsce od 2004 r. – Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi najmłodszymi przyczyniają się do wzrostu efektywności zawodowej rodziców. Pozwalają na godzenie życia zawodowego z rodzinnym. ¦środki unijne dla Polski w nowej perspektywie będą± również stanowiły znaczący wkład w edukację i opiekę nad dziećmi – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej.

Dobre praktyki i doświadczenia

Druga część konferencji była poświęcona rozmowom o wczesnej pomocy dziecku i rodzinie w perspektywie resortów, samorządów i praktyków – potrzebach i kierunkach rozwoju, podjętych działaniach i inicjatywach. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele ministerstw: edukacji, zdrowia, rodziny i pracy, funduszy i polityki regionalnej, jak również samorządowcy i rodzice dzieci objętych wsparciem.