Nauczyciel placówki feryjnej (szkoła) był zatrudniony od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. na czas określony. Wykorzystał w naturze przysługujący mu urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych i letnich w roku 2009/2010. Ten sam nauczyciel od dnia 1 września 2010 r. został zatrudniony w placówce nieferyjnej (w przedszkolu) w wymiarze 0,65 etatu na czas nieokreślony.
Czy i w jakim wymiarze należy się nauczycielowi urlop wypoczynkowy za rok 2010 w przedszkolu?

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym. Wymiar urlopu dla nauczycieli placówek nieferyjnych jest stały i wynosi 35 dni roboczych w danym roku. Udzielany jest zgodnie z planem urlopowym. W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. Przy ustalaniu wymiaru urlopu w tej sytuacji:
- kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi,
- niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
- niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
W tym przypadku nauczyciel zatrudniony jest w 2010 r. przez 4 miesiące, co daje 4/12 z 35 dni, czyli 11,66 dnia, a więc w zaokrągleniu 12 dni. Przy czym, owe 12 dni miałby nauczyciel, który pracowałby na pełny etat. Dla nauczyciela zatrudnionego na część etatu urlop oblicza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, co w przypadku nauczyciela, o którym mowa w pytaniu - daje 7,8 dnia urlopu, a więc 63 godziny (w zaokrągleniu), gdyż nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny etat urlopu udziela się w godzinach.

Marta Handzlik