W 2015 r. po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2879,91 zł. O kwocie bazowej służącej do jego wyliczania przesądza corocznie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). To do jej przepisów odwołuje się Karta Nauczyciela w części dotyczącej wyliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>

Wysokość odpisu oblicza się jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.
Za przyjęciem ustawy głosowało 241 posłów, 186 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Nauczyciel zatrudniony do końca roku szkolnego nie otrzyma dofinansowania z ZFŚS>>