Marian G. wystąpił do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej z żądaniem przesłania informacji zawierającej listę nauczycieli, którzy otrzymali nagrody i dodatki motywacyjne. Domagał się jednocześnie podania ich wysokości, okresu, na jaki dodatki zostały przyznane, jak też osiągnięć edukacyjnych lub innych dokonań, które stały za ich przyznaniem. Dyrektor szkoły przesłał wnioskodawcy informację o nagrodach i dodatkach , ale wstrzymał się z ujawnieniem uzasadnienia ich przyznania. Jego zdaniem naruszyłoby to prawo do prywatności danego nauczyciela.

 

Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku>>

 

Wynagrodzenie funkcjonariusza publicznego jest jawne

Wyjaśnił, że te informacje nie są objęte zakresem zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreślił, że ewentualne uzasadnienie dla indywidualnej oceny i przesłanek stojących za przyznaniem poszczególnym nauczycielom konkretnej wysokości nagrody czy dodatku motywacyjnego przez organ wkracza, w ocenie organu, już w sferę naruszającą dobra osobiste danego nauczyciela w postaci prawa do prywatności, czy poszanowania tejże prywatności. Sprawą zajął się sąd administracyjny, który był innego zdania, stwierdził bezczynność organu i zobowiązał dyrektora do udostępnienia żądanej informacji.

 

Sąd ustalił, że zobowiązany tj. Państwowa Szkoła Muzyczna, jest publiczną szkołą artystyczną, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Dyrektor takiej szkoły, reprezentuje państwową jednostkę organizacyjną i jest uprawniony jest do wydawania decyzji wobec uczniów, a więc jako organ władzy publicznej, jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1i4 u.d.i.p.

 

Informacja o wynagrodzeniu nauczycieli szkoły, którego składnikiem jest dodatek motywacyjny oraz nagrody, stanowi informację o majątku publicznym, która - zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.d.i.p. podlega udostępnieniu. Z kolei, nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, niezależnie od tego, iż tylko niektórzy z nich są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Informacja o wysokości środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne stanowi zatem informację publiczną. Również informacje dotyczące osiągnięć poszczególnych nauczycieli, które były podstawą szczególnego wyróżnienia nauczyciela, podlegają udostępnieniu. Mają bowiem bezpośredni związek z wydatkowaniem publicznych środków finansowych, jako uzasadnienie przyznania takich świadczeń. Dodatkowo, dotyczą przecież nauczycieli, którzy są osobami pełniącymi funkcję publiczną i mają związek z wykonywaniem przez nich zdań publicznych w tym przypadku, w zakresie edukacji muzycznej.

 

Sprawa dotyczy bezczynności organu, a nie zasadności odmowy

Sąd podkreślił, że ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Poza tym, nawet jeśli żądana informacja zawierałby dane chronione ze względu na prywatność osoby fizycznej, to nie odbierałoby jej to charakteru informacji publicznej. Zgodnie jednak z art. 5 u.d.i.p. prawo do jej uzyskania podlegałoby wówczas stosownym ograniczeniom. Co jednak ważne, w postępowaniu zainicjowanym skargą na bezczynność sąd nie może zastanawiać się nad zasadnością zastosowania art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Przede wszystkim dlatego, że organ dotychczas nie udostępnił skarżącemu wnioskowanej informacji publicznej, ani też nie wydał decyzji odmownej. A zatem przedstawiona przez organ argumentacja, zawarta w odpowiedzi na skargę, nie mogła uwolnić go od przypisania mu bezczynności.

 

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dn. 15.02.2024 r. II SAB/Go 140/23