Rady Powiatu Sanockiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Regulując kwestie dotyczące przyznawania nauczycielom dodatku motywującego, zawarła zapis:„ Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, pod warunkiem przepracowania w szkole, co najmniej 6 miesięcy”.

 

Dodatkowy warunek niedopuszczalny

Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym zakwestionował sformułowanie: „pod warunkiem przepracowania w szkole, co najmniej 6 miesięcy”. Stwierdził, że taka przesłanka warunkująca otrzymanie przez nauczyciela dodatku motywacyjnego nie mieści się w ogólnych warunkach przyznawania tego dodatku. Te, zostały określone § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Dodatek a stopień awansu zawodowego>>


Wojewoda podniósł, że kompetencje rady gminy do określenia wysokości stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania muszą się mieścić w ramach ogólnych warunków określonych w § 6 rozporządzenia. Rady gminy nie może wskazywać innych, poza tymi, przesłanek.

 


Organ nadzoru zwrócił też uwagę, że uzależnienie w regulaminie, wydanym na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, przyznania dodatku motywacyjnego od posiadania przez nauczyciela danego okresu pracy w szkole nie tylko wykracza delegację ustawową, ale jest sprzeczne z celem jego przyznania i godzi w zasadę równości wobec prawa określoną w art. 32 Konstytucji RP.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 17 grudnia 2018 r. nr P-II.4131.2.354.2018

 

Wojewoda: Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie jest związany z "dyrektorowaniem">>