Czy nauczyciel, który pracował przed podjęciem swojej pracy w szkole na umowach zleceniach (promocje, staż w Urzędzie Miasta) i nie ma żadnego świadectwa pracy (pracował na studiach i w miesiącach letnich po ukończeniu studiów, przed podjęciem pracy w szkole 1 września) traci prawo do zasiłku na zagospodarowanie?
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela ilekroć w ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły.
Natomiast art. 1 ust. 1 i 1a ww. ustawy wymienia: publiczne przedszkola, szkoły i placówki oraz zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne działające na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, publiczne kolegia pracowników służb społecznych, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Tak więc jeśli nauczyciel podjął swoją pierwszą prace w życiu w jednej z tych szkół lub placówek, to można uznać, że spełnił warunek niezbędny do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie.
Warunkiem otrzymania zasiłku na zagospodarowanie jest, aby praca podejmowana przez nauczyciela w szkole była jego pierwszą pracą zawodową w życiu. Prawo do zasiłku nie przysługuje nauczycielowi, który przed zatrudnieniem w szkole wykonywał inną pracę na podstawie stosunku pracy. Należy jednak zauważyć, że nie uwzględnia się w tym przypadku pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Zasiłek powinien natomiast zostać wypłacony nauczycielowi, który wcześniej świadczył pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło).