Sejm w pierwszym czytaniu zajął się też rządowym projektem nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa da podstawy do finansowania najlepszym nauki za granicą.  programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych podobnie jak jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Eksperci: stypendia na studia za granicą są zbędne. Uczelnie i tak dofinansowują najlepszych>>

Zwolnione ze zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na zagraniczne studia będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, gdy studia zagraniczne nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika albo z powodu braku postępów w nauce. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017 i obejmie ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały dziesięcioletni program do 2025 r. to 336 mln zł.

Wniosek o kredyt studencki od razu po maturze?>>

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz Polecamy: Komentarz do Prawa o szkolnictwie wyższym>>