Ustawa ma dodać przepis, zgodnie z którym stowarzyszenie lub inna organizacja, zamierzające podjąć działalność w szkole lub placówce, zostaną zobligowane do bezpłatnego przekazania dyrektorowi tej szkoły lub placówki prospektu informacji wychowawczej. Na taki pomysł wpadł prezydent podczas kampanii wyborczej, deklarując, że rodzice będą mieli większy wpływ na treści przedstawiane w szkołach.

Każdy z rodziców oddzielnie będzie akceptował konspekt zajęć dodatkowych>>

Siedem dni na zgodę

W terminie 14 dni od dnia otrzymania prospektu, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przekazania go rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki w celu uzyskania ich zgody bądź sprzeciwu co do podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole lub placówce oświatowej.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania prospektu informacji wychowawczej każdy z rodziców będzie mógł wyrazić swą aprobatę bądź jej brak co do podjęcia działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację.  Niewyrażenie zgody lub jej braku w terminie będzie poczytane za zgodę - organizacja będzie mogła działać w szkole tylko, gdy zgodzi się na to większość rodziców.

 

AI: Za daleko idące ograniczenie

Według Amnesty International, proponowana nowelizacja ograniczy więc lub wyraźnie zmniejszy wsparcie trzeciego sektora dla społeczności szkolnych i całej oświaty. Może na długo zniechęcić szkoły do korzystania z programów edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych od lat przez społecznych partnerów szkoły – zarówno lokalnych i regionalnych, jak ogólnopolskich.  Praca organizacji podlega kontroli zarówno w trakcie realizacji zadań, jak i po ich zakończeniu. Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy podważają też w pewnym stopniu instytucjonalne zaufanie do organizacji pozarządowych. Zaczną one być traktowane jako instytucje, które trzeba dodatkowo zweryfikować, gdyż ich działania mogą być szkodliwe oraz naruszać prawa rodzicielskie. 

- Organizacje społeczne działają także jako pracodawcy, a ich sytuacja finansowa jest niestabilna. Przygotowanie prospektu informacyjnego obciąży organizacje dodatkową pracą i kosztami, co przyznają sami autorzy projektu w ocenie skutków finansowych regulacji. Spodziewamy się również, że wiele placówek szkolnych odstąpi od dotychczasowej współpracy oraz niechętnie będzie się otwierać na uczestnictwo w nowych programach  - zwraca uwagę AI - Przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz w istotny sposób utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego. Organizacje podpisane pod stanowiskiem wyrażają zatem swój sprzeciw wobec projektowanych zmian - dodaje.