Dyrektor, który decyduje się na przeprowadzenie remontu w szkole podczas wakacji, musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. Może zdarzyć się także, że osoba prowadząca placówkę otrzyma polecenie wykonywania określonych zadań w wakacje, a ten nie może odmówić. W obu sytuacjach urlop uzupełniający ma stanowić rekompensatę za urlop utracony w trakcie ferii.
Warto dodać, że pracę związaną z remontami, inwestycjami czy też innymi zadaniami zleconymi przez organ prowadzący może wykonywać nie tylko dyrektor, ale również jego zastępca. Jeżeli zatem zostanie wydane polecenie prowadzenia prac remontowych, możliwe jest takie skorelowanie urlopów dyrektora i wicedyrektora, by zadania te wykonywała osoba, dla której praca we wskazanym okresie oznacza mniejszą dolegliwość, np. nie ma wykupionego wypoczynku. Można się oczywiście zastanawiać, kto ma pierwszeństwo w wyborze terminu – dyrektor czy jego zastępca? Co do zasady ich prawa w tym zakresie powinny być równe, niemniej zwykle to dyrektor ma głos decydujący, jako zwierzchnik służbowy wicedyrektora.

Dyrektor pracuje także w wakacje>>

Przywołany art. 66 ust. 1 KN przewiduje więc możliwość wykonywania zadań w czasie ferii szkolnych, a fakt, że odnosi się to wyłącznie do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, wskazuje, że zadania wykonywane w tym trybie muszą być związane właśnie ze sprawowaniem funkcji dyrektora, czyli zarządzaniem szkołą. Oznacza to, że zarówno dyrektor, jak i wicedyrektor mogą pracować w czasie ferii letnich i zimowych, w zamian otrzymując urlop uzupełniający w czasie roku szkolnego.
Jednocześnie charakter wykonywanych przez nich zadań nie został w żaden sposób ograniczony – nie muszą to być wyłącznie zadania związane z inwestycjami czy nadzorem nad remontami, ale wszelkie inne zadania zlecone przez organ prowadzący, który może je określić najzupełniej ogólnie, np. jako kierowanie bieżącą działalnością szkoły w czasie wakacji. Ma to swoje uzasadnienie choćby z racji tego, że w czasie, gdy nauczyciele mają przewidziany ustawowo urlop, szkoła nadal funkcjonuje i pracują w niej choćby zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni, do których Karta Nauczyciela nie ma zastosowania.

WSA: tylko pełnoletni uczeń może złożyć wniosek o stypendium>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów