Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazała na konieczność ustalenia w jakim trybie ma odbywać się zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części, jakie podmioty mogą brać udział w opracowaniu i wydaniu podręcznika lub jego części, a także czy podręczniki opracowane i wydane na zlecenie odpowiedniego ministra mają być dostępne na rynku obok podręczników wydawanych przez wydawców komercyjnych, czy też docelowo mają je zastąpić.
Ustosunkowując się do uwag UOKiK, MEN w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 roku (znak: BO-WRP.0420.2.2014) wskazał, że projekt poprzedza przygotowanie szerszego projektu zmian w u.s.o., w którym zostaną wyjaśnione wątpliwości wyrażone przez prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podobnie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazał, że projekt nie określa, jakim podmiotom minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego będzie zlecał opracowanie i wydawanie podręczników lub ich części, ani w jakim trybie będzie udzielane przedmiotowe zlecenie. Nadto podkreślił, że mechanizm dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników opracowanych i wydanych na zlecenie właściwego ministra z mocy prawa, pomijając procedurę jego opiniowania merytorycznego, może wywołać wątpliwości, co do ich poprawności w obszarze merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym.
Ustosunkowując się do uwag Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, MEN w piśmie z dnia 20 stycznia 2014 roku (znak: BO-WRP.0420.2.2014) wskazał, że tryb opracowania i wydania podręcznika będzie zależał od tego, jakiemu podmiotowi zlecenie zostanie powierzone. Stosowane będą zatem przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) albo ich stosowanie będzie wyłączone z uwagi na zlecenie opracowania i wydania podręcznika jednostce podległej lub nadzorowanej, nieposiadającej osobowości prawnej, np. jednostce budżetowej (tzn. zadanie będzie zrealizowane w ramach Skarbu Państwa). Minister wskazał ponadto, że poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza, będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru. Przed zaakceptowaniem podręcznika i dopuszczeniem go do użytku szkolnego konieczne będzie zasięgnięcie przez właściwego ministra opinii ekspertów, którzy sprawdzą podręcznik pod względem merytoryczno-dydaktycznym i językowym. Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Rządowy podręcznik na bakier z prawem?