Ustawa wprowadzi obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego - obecnie nie jest to konieczne. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie oznacza jednak, że adept danego zawodu będzie musiał otrzymać ocenę pozytywną. Na certyfikacie kwalifikacji zawodowej umieszczany ma być tylko łączny wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu. Na dyplomie zawodowym, zamiast wyników dla każdej kwalifikacji, umieszczana będzie średnia z wszystkich kwalifikacji w zawodzie. 

 

 


 

Podstawą umowa o pracę

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, w którym określono m.in. formę, w jakiej taka nauka ma być organizowana przez pracodawcę. Podstawą odbywania zajęć praktycznych u pracodawców jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą albo umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 

Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 7 godzin. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>

 

Mniej wymogów dla instruktorów

Resort edukacji postanowił zrezygnować z niektórych wymogów stawianych instruktorom praktycznej nauki zawodu - w tym m.in. z konieczności wykazania się przez nich stażem pracy nabytym dopiero po uzyskaniu dyplomu. Dodatkowo zmniejszono wymiar stażu pracy dla instruktora praktycznej nauki zawodu posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności).

 

Instruktor nie będzie musiał też mieć przygotowania pedagogicznego. Wystarczające będzie ukończenie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

Instruktor z ukończonym kursem pedagogicznym

Nowe rozporządzenie wprowadzi ramowy program kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzór zaświadczenia, które otrzyma osoba, która ukończyła taki kurs. 

 

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i praktykę metodyczną w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:

  • zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki - łącznie 40 godz.;
  • praktyka metodyczna - 8 godz.

 

Zrezygnowano z wymogu dotyczącego konieczności wykazania się stażem pracy nabytym dopiero po uzyskaniu dyplomu.  Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Praktyka metodyczna jest organizowana w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach prac - na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.