Organ nadzoru powołał się na uchwałę SN, z które jywnika, że uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o założeniach lub o projekcie aktu wykonawczego do ustawy stanowi naruszenie prawa dające podstawę do unieważnienia samorządowej uchwały.