Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci - pełna suma ubezpieczenia a w przypadku uszczerbku częściowego - określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oferty towarzystw ubezpieczeniowych zawierają także szereg dodatkowych świadczeń umownych. Należą do nich ograniczane maksymalnymi długościami okresów za które wypłacane są świadczenia oraz określonym procentem sumy ubezpieczenia:

 • świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki,
 • zwrot kosztów leczenia nieszczęśliwych wypadków,
 • zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego,
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych,
 • zwrot kosztów leczenia, czasem również leczenia ponadstandartowego,
 • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego,
 • zasiłki dzienne z tytułu czasowej niezdolności do nauki lub wykonywania pracy,
 • diety szpitalne,
 • 3refundacje kosztów leczenia za granicą czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

W ofertach ponadstandardowych można spotkać dodatkowe postanowienia dostosowane do specyfiki i potrzeb osób objętych ochroną ubezpieczeniową czasami noszące cechy świadczeń występujących także często w ubezpieczeniach życiowych. Są to przykładowo rozszerzenia ochrony na urodzenie dziecka, śmierć osób bliskich.

Ubezpieczający (szkoła) może dokonać wyboru wariantu wypłaty odszkodowania w związku z wypadkiem. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują z reguły wariant komisyjny i bezkomisyjny.

W wariancie komisyjnym ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się przy udziale komisji. Przewiduje on wypłatę świadczenia na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego podczas komisji lekarskiej. Drugi wariant oparty jest na tzw. systemie świadczeń stałych wypłacanych na postawie tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Świadczenie jest wypłacane za sam fakt zaistnienia zdarzenia bez wzywania na komisję lekarską.

Procedura ubezpieczenia uczniów od NNW na etapie szkoły

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinno zostać zawarte przed 1 września danego roku. Może to oznaczać, że pod koniec roku szkolnego dyrektor, wspólnie z radą pedagogiczną powinien spotkać się z kilkoma agentami ubezpieczeniowymi w celu poznania ofert, a następnie porównać oferty i dokonać wyboru towarzystwa, konsultując się z radą pedagogiczną. Także rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z ofertami, a wybór oferty dokonany przez dyrektora powinien być poparty konkretnymi korzyściami z tytułu zawarcia umowy. Należy pamiętać, że ubezpieczenie NNW uczniów jest dobrowolnym, grupowym ubezpieczeniem i żaden uczeń, którego rodzice nie ubezpieczą nie może ponosić konsekwencji braku ubezpieczenia. W takiej sytuacji szkoła musi zapewnić mu bezpieczeństwo zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek. Szkoła nie poniesie jednak odpowiedzialności, jeśli w drodze do szkoły lub ze szkoły zdarzy się wypadek. To samo dotyczy okresu ferii i wakacji oraz dni wolnych od zajęć szkolnych.

Szkoła powinna mieć wypracowane procedury związane z ubezpieczaniem uczniów, rejestrowaniem wypadków w szkole, informowaniem o wypadkach i przekazywaniem towarzystwu ubezpieczeniowemu dokumentacji związanej z wypadkiem.

Taka procedura może być opracowana na piśmie i powinna być dołączona, jako załącznik, do regulaminu szkolnego.

A oto przykładowy wzór takiej procedury:

Ubezpieczenie NNW uczniów szkoły Nr … oraz procedura zawiadamiania wypadku i jego okolicznościach

 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawierane jest przez szkołę jako ubezpieczenie grupowe i w zależności od postanowień umowy obejmuje uczniów, nauczycieli i personel administracyjno - techniczny szkoły.
 2. Ubezpieczenie całodobowe obejmuje odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas wykonywania pracy lub nauki, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w drodze do lub z pracy, w drodze do lub ze szkoły, wycieczek szkolnych oraz w życiu prywatnym w kraju (w uzasadnionych przypadkach także za granicą) niezależnie od miejsca, chwili ich zajścia pod warunkiem, że nastąpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 3. W ubezpieczeniu grupowym uczniów i personelu odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się od 1 dnia roku szkolnego i trwa do ostatniego dnia wakacji, pod warunkiem, że wniosek o ubezpieczenie i składki zostaną przekazane w terminie wyznaczonym przez dany zakład ubezpieczeń.
 4. Wyboru zakładu ubezpieczeń dokonuje dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba po zapoznaniu się z różnymi ofertami zakładów ubezpieczeniowych i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców.
 5. O wyborze zakładu ubezpieczeń, zakresie ubezpieczenia, warunków umowy oraz wysokości należnej składki rodzice są informowani pod koniec i na początku roku szkolnego na zebraniach klasowych.
 6. Uczniowie będący w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą być na wniosek pedagoga lub wychowawcy klasy zwolnieni z płacenia składki i pozostają objęci ochroną ubezpieczeniową na koszt ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami umowy.
 7. Składki z tytułu ubezpieczenia zbierają skarbnicy rady rodziców poszczególnych klas, a następnie wpłacają do księgowości szkoły.
 8. Ogólne warunki ubezpieczenia oraz kopie polisy są do wglądu u wicedyrektora szkoły.

Procedura zgłoszenia o nieszczęśliwym wypadku

 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia na terenie szkoły lub w drodze do i ze szkoły należy o nim powiadomić nauczyciela wychowawcę, pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora szkoły. Sekretarz szkoły dokonuje opisu zdarzenia w Rejestrze wypadków uczniów.
 2. Niezależnie od miejsca wypadku należy niezwłocznie zgłosić się z dzieckiem do lekarza i zastosować się do jego zaleceń.
 3. Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani do gromadzenia dokumentacji lekarskiej dotyczącej diagnozy, przebiegu leczenia i innych skutków zdarzenia (wypadku).
 4. Po zakończonym leczeniu należy zgłosić się do sekretariatu po druk pisemnego zgłoszenia roszczenia i informacje dotyczące wymaganych podstawowych dokumentów.
 5. Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz wymaganymi dokumentami lekarskimi należy złożyć dyrektorowi szkoły celem potwierdzenia wniesienia składki ubezpieczeniowej oraz ustalenia praw do odszkodowania.
 6. Podpisane przez dyrektora szkoły dokumenty rodzic (opiekun dziecka) wysyła lub składa osobiście w zakładzie ubezpieczeń.
 7. Za dalszą procedurę odpowiedzialny jest zakład ubezpieczeń.