Kiedy powinna się rozwiązać umowa o pracę zawarta 22 stycznia 2007 r. z nauczycielem na czas zastępstwa chorego nauczyciela, w sytuacji kiedy zajęcia w roku szkolnym kończą się 22 czerwca 2007, a chory nauczyciel nadal pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
Czy taka umowa rozwiązuje się z chwilą powrotu chorego nauczyciela do pracy, czy z chwilą zakończenia zajęć dydaktycznych danym roku szkolnym (placówka feryjna)?


Zgodnie z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Rozwiązanie umowy zawartej na czas zastępstwa następuje za trzydniowym wypowiedzeniem, zgodnie z art. 33[1] ww. ustawy.
Przepisy prawa nie przewidują możliwości, aby umowa zawarta na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela kończyła się wraz z zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, chyba że została ona zawarta na okres do końca zajęć dydaktycznych. Jeśli jednak została zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, to można ją rozwiązać ewentualnie za trzydniowym okresem wypowiedzenia.