- Próba identyfikacji i uporządkowania podstawowej wiedzy uczestników szkolenia z zakresu prawa oświatowego.
- Zebranie i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy związanej z procesem rekrutacji do szkół i placówek publicznych.
- Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rekrutacji.
- Kształtowanie umiejętności identyfikowania problemów związanych z rekrutacją w świetle obowiązujących przepisów ustawy (obowiązki ustawowe, zasady, regulacje wewnętrzne organu prowadzącego i szkoły - placówki.
- Nabycie podstawowych umiejętności budowania przepisów prawa miejscowego w oparciu o delegację ustawową i pośrednio - wynikających z przepisów ustawy. Formułowanie wynikających z tego zadań organu prowadzącego i szkoły.
- Kształtowanie umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniej strategii działania w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wypełniania obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
- Wskazanie relacji spójności między założeniami procesu rekrutacji a kształtowaniem sieci przedszkoli i szkół. Więcej>>