W uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia wskazano, że w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli początkujących konieczne jest określenie zasad dokonania podziału kwoty przewidzianej na ten cel, tj. 251 mln 200 tys. zł, o którą została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Przy podziale zwiększonej kwoty subwencji oświatowej zaproponowano nowy sposób liczenia wskaźnika płacowego.

- Jednocześnie przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej bierze się pod uwagę dane Systemu Informacji Oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r. Do liczenia nowego wskaźnika (Wa2,i) będzie brana pod uwagę liczba etatów nauczycieli stażystów i kontraktowych, gdyż brak jest danych o liczbie nauczycieli początkujących, które będą dostępne od września 2022 r. - wskazano.

Zasady od 1 września 2022 r.

Po nowelizacji przez 3 lata i 9 miesięcy nauczyciele będą odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela po czym, aby kontynuować pracę w szkole, obligatoryjnie przystąpią do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Stosunek pracy z nauczycielem, który:

  1.  nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz
  2. posiada wymagane kwalifikacje, oraz
  3. posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole, oraz
  4. posiada co najmniej dobrą ocenę pracy – nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Jeżeli w ciągu sześciu lat nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, jego umowa zmienia się w umowę na czas określony - na kolejny rok.