Samorządy pełnią ważną funkcję  w procesie edukacji. Do ich zadań należy m.in. udzielanie pomocy materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwianie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Dodatkowo samorządy mogą także wspierać studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osiągających dobre wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia.
Stypendium to jednostronne świadczenie pieniężne, przyznane przez dany podmiot za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie - np. w nauce, sporcie. Stypendium to także środki na kontynuację nauki, badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki. Kiedy stypendium jest wolne od podatku>>

Polecamy: Gminy błędnie uchwalają regulaminy przyznawania stypendiów